ชลบุรี-ศรีราชาประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

ชลบุรี-ศรีราชาประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี 

          ที่ อาคารศรีราชาประชาคม นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2567 โดยนายอำเภอศรีราชาได้อ่านสาส์นจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีมาถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทาางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน จากนั้นได้แจ้งเรื่องการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยอำเภอศรีราชาได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่า กรมการปกครองได้จัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีภารกิจหลักคือ แนวทางดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกำหนดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแก้ไขปัญหาเชิงรุกและเชิงรบผ่าน 3 มาตรการ คือ มาตราการป้องกัน เน้นการสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกัน มาตรการการปราบปราม การประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติ และมาตรการบำบัดฟื้นฟู สนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน กรณีตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการภายในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!