ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ

ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 (นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล) นายณรงค์ จีนอ่ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ กับผู้ตรวจราชการกระทรวง และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
          โดยในการประชุมเป็นการตรวจติดตามในประเด็นนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น มาตรการการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้รายย่อย การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ฯลฯ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้บูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
          ในเวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ณ โรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำเสนอผลการดำเนินการ และตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ณ ร้านเมืองไม้บาติก ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวสัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!