อยุธยา-พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

อยุธยา-พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นวันแรก โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ในส่วนของสนามสอบที่ 2 ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร โดยมี คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
          สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567 (ครั้งหลัง) ชั้นประโยค 1-2 ถึงขั้นประโยค ป.ธ. 5 จัดขึ้นที่สนามสอบในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และสำนักพระราชวัง ได้แจ้งประสานกองบาลีสนามหลวง และสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ผู้เชิญภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผุ้เข้าสอบบาลี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สนามสอบ วัดพนัญเชิง วรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา และ สนามสอบวัดชูติตธรรม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย สำหรับการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 (ครั้งหลัง) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการสอบ ชั้นประโยค 1-2 ถึงขั้นประโยค ป.ธ. 5 และบาลีศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 มีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบทั้งสองสนาม จำนวน ทั้งสิ้น 361 รูป
          โดย การสอบบาลีสนามหลวง หมายถึง การสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน, วางนโยบาย, ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรเปรียญธรรมของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภาษาบาลีให้ได้รับการเอาใจใส่จากพระภิกษุสามเณร และเจ้าสำนักศาสนศึกษา ตลอดถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้และสร้างฉันทะในการศึกษาภาษาบาลี ระดมกำลังสติปัญญาของคณะวิทยากร ด้านการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในการสอบบาลี สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของคณะสงฆ์ในเขตจังหวัด และสนองพระราชปณิธานของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการถวายหนังสือหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรผู้เรียนบาลีและนักธรรมทั่วประเทศ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนแห่งพระธรรมวินัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!