นครสวรรค์-กองยุทธศาสตร์ ประชุมพิจารณารายการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นครสวรรค์-กองยุทธศาสตร์ ประชุมพิจารณารายการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณห้องประชุมบัวหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณารายการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพศ 2568 โดยมีสิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ด้วยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2568 ประเภทงบกลาง งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และแจ้งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดทำประมาณการรายรับประจำปี 2568 งบเฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอลาดยาว พร้อมคำชี้แจงเหตุผลที่ประมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามประเภทหมวดรายรับให้ชัดเจน ขณะนี้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้รวบรวมและสรุปรายการก่อตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อพิจารณารายการก่อตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2568
          โดยนางบุญยวีร์ ชาติวัลลภ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้เสนอแนวทางการดำเนินการในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ 2568 ของอบจ.นครสวรรค์ดังนี้คือ 1. ให้จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) , 2. จัดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปให้ตั้งจ่ายเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ , 3. การตั้งงบประมาณสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆให้สื่อประสาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย , 4. เงินสำรองจ่ายให้ตั้งเพียงพอและให้นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมได้ , 5. การตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบกฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวง[มหาดไทยกำหนด
          ในส่วนของการจัดจ้างบุคลากร จ่าเอกเอกราช กะระกล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้างบุคลากร ที่อบจ.นครสวรรค์จัดจ้าง โดยตามระเบียบการจ้าง ให้จ่ายเงินค่าจ้างตามบทบาทหน้าที่ไม่ใช่จ่ายตามวุฒิการศึกษา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!