นครสวรรค์-เปิดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัด อบจ.

นครสวรรค์-เปิดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัด อบจ.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุภาครัฐในบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์” รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์
          โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุภาครัฐในบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์” จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานด้านพัสดุในบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด ลดความเสี่ยงความผิดพลาดในการดำเนินการ และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจน แนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “องค์กรทุกที่มีการพัฒนา องค์กรต้องมีมาตรฐาน เราต้องสร้างมาตรฐานร่วมกัน การเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพราะในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว เรียนรู้ให้ทันกับยุคสมัยและเหตุการณ์ เพื่อความสะดวก ความคล่องตัวและพัฒนางานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การศึกษาไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ไม่มีที่สิ้นสุด ในส่วนขององค์กรก็ต้องมีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และต้องทำเป็น Smart Office ให้ได้”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!