นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ จัดเสวนา ระดมความเห็นพัฒนานครสวรรค์เป็นเมืองจีนแห่งที่สองของโลก

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ จัดเสวนา ระดมความเห็นพัฒนานครสวรรค์เป็นเมืองจีนแห่งที่สองของโลก

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 4 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัมนาเมืองสู่ความเป็นเมืองจีนแห่งที่สองของโลก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน แกนนำชุมชน ตัวแทนกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนทั้ง 5 ภาษาในจังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ บุคลากร และผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมกิจกรรม
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวว่า “วัฒนธรรมของวิถีชุมชนคนจีนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และคนนครสวรรค์เชื้อสายไทย-จีน เป็นต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญที่สามารถต่อยอดเป็น Soft Power และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของวิถีชุมชนคนจีนแม่น้ำเจ้าพระยา และคนนครสวรรค์เชื้อสายไทย-จีน เพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่นแบบองค์รวม ผ่านการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนสู่การพัฒนานครสวรรค์ให้เป็นเมืองจีนแห่งที่สองของโลก”
          กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสนอแนวคิด เรื่อง พลิกฟื้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนสู่การพัฒนานครสวรรค์ให้เมืองจีนแห่งที่สองของโลก Second China Town โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการเสวนา เรื่องการระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองจีนแห่งที่สองของโลก โดย นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจักกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา Thai PBS และดร.ชเล คุณาวงศ์ บริษัทองศาสถาปนิก นอกจากนี้ยังมีผู้มีเกียรติที่ร่วมแสดงทัศนะ ได้แก่ นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ส.ส.นครสวรรค์ เขต 1 นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ และนายสันติ คุณาวงศ์ ประธานหอศิลป์นครสวรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!