ชุมพร-รมว.อุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

ชุมพร-รมว.อุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          วันนี้(4 มีค.67) น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก ชูกลไกบูรณาการศักยภาพหน่วยงานภายใต้สังกัด เชื่อมจุดเด่นวัตถุดิบและการผลิตในพื้นที่ปลื้ม โมเดลความสำเร็จ ดีพร้อม จับมือ SME D Bank ผ่านการขยายเครือข่ายความร่วมมือ(DIPROM Connection) พร้อมชู “รื้อ ลด ปลด สร้าง” หนุนเอสเอ็มอีธุรกิจแปรรูปเนื้อโคมาตรฐานฮาลาล จ.ชุมพร ให้เข้าถึงแหล่งทุนพร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี อันจะไปช่วยยกระดับเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ประชาชนและชุมชน พร้อมทั้งผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศไทยให้เติบโตยั่งยืน โดยมี นายธนนท์ พรรณพีภาส รอง ผวจ.ชุมพร นายสันต์ แซ่ตั้ง สส.ชุมพร เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ อปท. ในพื้นที่ จ.ชุมพรให้การต้องรับ
          น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า การมอบสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ให้แก่ บริษัท ดี แอนด์ แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อโค มาตรฐานฮาลาล จ.ชุมพร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคใต้นโยบายรัฐบาลโดยการนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ “อาเซียน ฮาลาล ฮับ” (ASEAN Halal Hub) เพื่อนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม จึงพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยใช้กลไกในการนำศักยภาพจากหน่วยงานภายใต้สังกัด มาบูรณาการการทำงานควบคู่กันโดยใช้จุดเด่นในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยมาต่อยอด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ จ.ชุมพร ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบและศักยภาพการผลิตอาหาร จึงเหมาะแก่การผลักดันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการตลาดผู้บริโภคอาหารฮาลาลทั่วโลก ที่มีมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแนวโน้มเติบโตโดยเฉลี่ย 13.5% ตามสัดส่วนประชากรมุสลิมโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม และ SME D Bank ร่วมบูรณาการความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมฮาลาลไทย ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการเอส.เอ็ม.อี. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ จ.ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อนำไปยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ โดยได้นำแนวทาง “รื้อ-ลด-ปลด-สร้าง” ขจัดขั้นตอนการทำงานที่เป็นอุปสรรคควบคู่กับการสร้างการบริการในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเอส.เอ็ม.อี. สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำพัฒนาธุรกิจต่อยอดได้ ไปพร้อม ๆ กับการเติมองค์ความรู้ ทักษะการประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ติดข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน แต่ด้วยศักยภาพและโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงให้การสนับสนุนเพื่อเข้าถึงเงินทุนสำเร็จผ่านโครงการสินเชื่อแฟคตอริ่ง ในวงเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการรายนี้ มีเงินลงทุนขยายกิจการ และรับซื้อโคจากเกษตรกรในพื้นที่ชุมพร นำมาแปรรูปตามมาตรฐานฮาลาล เพื่อการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะไปสร้างงาน สร้างกระจายรายได้สู่ชุมชน และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปในอนาคต “สำหรับต้นแบบความสำเร็จที่เกิดขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำไปเป็นต้นแบบในการทำงานเพื่อผลักดันนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลต่อไป นอกจากนี้ ยังเตรียมที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความโดดเด่นของภาคบริการและการท่องเที่ยวกว่าอีก 469,500 ราย ให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพ เข้าถึงแหล่งทุน มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายในครัวเรือน อันเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง” นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว
          ทางด้าน นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับการมอบสินเชื่อในวันนี้ ดีพร้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับ SME D Bank ผ่านกลไกการขยายเครือข่ายความร่วมมือ(DIPROM Connection) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน(Financial Inclusion) ภายใต้นโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคตได้โดยใช้ ดีพร้อม เพื่อลงพื้นที่รับฟังแนวคิดและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด พร้อมรับฟังข้อเสนอจากบริษัทในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและผลักดันศักยภาพกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานฮาลาลของภาคใต้ พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือในมาตรฐานฮาลาล และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงผู้ประกอบการโคในพื้นที่ภาคใต้ ให้สามารถเชื่อมโยงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพในพื้นที่ได้ และยังเป็นการสร้างแบรนด์เนื้อโคคุณภาพของภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยพัฒนากลไกการให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่ม เอส.เอ็ม.อี. ที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้รับสินเชื่อในครั้งนี้แล้ว ดีพร้อม จะเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฮาลาลตามแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ ASEAN Halal Hub ภายในปี 2571
          นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวเสริมว่า SME D Bank พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาล สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืนด้วยกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” โดยด้าน “การเงิน” จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มเอสเอ็มอี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ควบคู่ด้าน “การพัฒนา” ยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอี ผ่านโครงการ SME D Coach เชื่อมโยง ในการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไว้ในจุดเดียว รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการ เอส.เอ็ม.อี. ได้คลอบคลุมและกว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม DX(Development Excellent) ระบบพัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างสังคมของการเรียนรู้ e-Learning ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม. อันจะไปช่วยเติมศักยภาพให้ เอส.เอ็ม.อี. ไทยมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!