อยุธยา-นิเทศและปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์จังหวัดพระนคร ภาค 2 ปีที่ 3

อยุธยา-นิเทศและปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์จังหวัดพระนคร ภาค 2 ปีที่ 3

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่อาคารสำนักเรียนปริยัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณ พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 เป็นองค์ประธานในพิธีนิเทศและปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 และได้โปรดเมตตามอบของที่ระลึกแก่นักเรียนผู้ทำคะแนนสอบสูงสุด ตามแบบสนามหลวง ลำดับที่ 1 – 2 – 3 จำนวน 25 รูป โดยมี พระญาณตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบงานการศึกษา แผนกธรรม-บาลี รองประธานอำนวยการคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนาม พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าสำนักศาสนศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะพระวิทยากร ตลอดถึงนักเรียนผู้เข้าร่วมการอบรมบาลีก่อนสอบ เป็นองค์ถวายรายงาน มี นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสันต์ แสงเพลิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวนพลู เข้าร่วมในพิธี
          คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ปีที่ 3 ได้เปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึง ชั้นประโยค ป.ธ. 5 โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลี และเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักเรียน ซึ่งจะเข้าสอบในสนามหลวง ในวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 นี้ ในการจัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบครั้งนี้ มีสถิติจำนวนนักเรียนเข้ารับการอบรมจริง และวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประโยค 1-2/บาลีศึกษา 1-2 มีนักเรียน จำนวน 143 รูป ประโยค ป.ธ.3/บาลีศึกษา 3 มีนักเรียน จำนวน 41 รูป ประโยค ป.ธ.4/บาลีศึกษา 4 มีนักเรียน จำนวน 38 รูป ประโยค ป.ธ.5/บาลีศึกษา 5 มีนักเรียน จำนวน 25 รูป รวมนักเรียน 247 รูป รวมวิทยากร 71 รูป รวมนักเรียนที่เข้ารับการอบรมและวิทยากร จำนวน 318 รูป
          การจัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ได้รับความอุปถัมถ์จาก กองทุนอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 2/สำนักงานเจ้าคณะภาค 2 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร / คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี / คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง / วัดพนัญเชิงวรวิหาร / วัดใหญ่ชัยมงคล ตลอดจนเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกอำเภอ และผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพตลอดโครงการด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับกำลังศรัทธาที่มั่นคง การอบรมบาลีก่อนสอบในครั้งนี้ จึงสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดีและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งประการหนึ่งก็คือ วิทยากรครูสอน วิทยากรกองตรวจ และคณะกรรมการทุกฝ่าย ได้มีการปรึกษาหารือกันและ ดำเนินงานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!