นครนายก-โรงเรียนอนุบาลนครนายก จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย

นครนายก-โรงเรียนอนุบาลนครนายก จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          โรงเรียนอนุบาลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายสมศักดิ์ ป่าไพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครนายกได้เป็นประธานในการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีที่1และ2)โดยมี ดร.จำลอง นำศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฯ เป็นกรรมการ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีผู้ครองนักเรียน นำลูกหลาน ที่แจ้งความประสงค์ในการศึกษาเล่าเรียน ในปีการศึกษา 2567 มาจับฉลากโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้เป็นไปตามกติกา และระเบียบของทางราชการให้เกิดความชัดเจนโปร่งใส สร้าง ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและผู้ร่วมงานทุกฝ่าย โดยประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่อำนวยความสะดวก ได้ชี้แจงให้กับผู้ปกครองได้รับทราบขั้นตอนในการปฏิบัติการจับฉลาก อีกทั้งยังได้ให้ตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการสังเกตการณ์ การดำเนินการจับฉลากให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!