กาญจนบุรี-องคมนตรี ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ

กาญจนบุรี-องคมนตรี ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งในพื้นที่โครงการระยะที่ 1 (บ้านสาละวะ และไล่โว่) และพื้นที่ขยายโครงการฯ (บ้านทิไล่ป้า และบ้านจะแก) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ และร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์
          โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามความติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งในพื้นที่โครงการระยะที่ 1 (บ้านสาละวะ และไล่โว่) และพื้นที่ขยายโครงการฯ (บ้านทิไล่ป้า และบ้านจะแก) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและในข้อสั่งการจากการลงพื้นที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในประเด็นด้านการพัฒนาเส้นทางสัญจร ระยะที่ 2 ตั้งแต่บริเวณบ้านสาละวะ-บ้านจะแก เส้นทางเพื่อความมั่นคง หน่วยพิทักษ์ป่าเดอลู่-ต้นน้ำสุริยะ และด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แปลง MOU (จำนวน 20 ไร่) แผนการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ ด้วยการวางระบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ Master Plan และการทอผ้าของกลุ่มอาชีพทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ หมู่ที่ 4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี ด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาศักยภาพ ด้านการรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงเรือนอนามัยชุมชน การให้บริการรักษาพยาบาล การให้บริการเชิงรุกในชุมชน ร่วมกับ อสช./อสม./หมอพื้นบ้าน และด้านสาธารณูปโภค ในเรื่อง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ระบบไฟฟ้าพลังน้ำ (ไฮโดรพาวเวอร์) รวมถึงด้านการศึกษา โดยการการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อาทิเช่น จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำบ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพด้านพลังงานสูง ในพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายในครัวเรือน และแหล่งชุมชน และการรณรงค์รักษ์พลังงาน รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!