บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านข่อย

บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านข่อย

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านข่อย หมู่ที่ 5 บ้านข่อย ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วยนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการเหล่าชาด สมาชิก พอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. มีประชาชนชาวตำบลบ้านจาน และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก
          นายนิพัฒน์ ปรีศิริ นายอำเภอพุทไธสง กล่าวว่า อำเภอพุทไธสง ห่างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 64 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 330 ตารางกิโลเมตร มี 7 ตำบล 97 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 45,393 คน 14,984 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง เทศบาลตำบล 1 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพปศุสัตว์ และรับจ้างทั่วไป ในด้านสถานศึกษา อำเภอพุทไธสงมีสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 23 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านจาน มีโรงเรียนทั้งหมด 3 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.3) 1 แห่ง ในด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลระดับอำเภอ 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 6 แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพุทไธสง 1 แห่ง ซึ่งล้วนมีขีดความสามารถในด้านของการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี
          นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)และโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนการบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันแก่ประชาชนที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร ห่างไกล การคมนาคมจึงได้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาของพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2512 ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจัดหาทุนหมุนเวียนสนับสนุนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. งานรักษาโรคเฉพาะทาง และงานทันตสาธารณสุขและจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” นำบริการเคลื่อนที่ภาครัฐ และเอกชน ออกให้บริการเชิงรุกกับประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และมุ่งให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ รับรู้ความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามบริบทในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ ชี้แจงภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ ส่วนราชการต่าง ๆในจังหวัดบุรีรัมย์ มีกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การให้บริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้บริการด้านแรงงาน และเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น การมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค มอบยาพระราชทานให้โรงเรียนและวัด จำนวน 2 ชุด เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบทุนถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหนังสือสำหรับไว้ในห้องสมุด จำนวน 5 ชุด และกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!