นครสวรรค์-กองทุนฟื้นฟูฯ ประชุมรับฟังข้อมูลและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนชรา

นครสวรรค์-กองทุนฟื้นฟูฯ ประชุมรับฟังข้อมูลและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนชรา

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 9:00 น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน และร่วมพิจารณากลั่นกรอง โครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่แต่ละ อปท. พิจารณาส่งเข้ามาขอรับการช่วยเหลือ โดยคณะกรรมการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ประกอบไปด้วยภาคส่วนต่างๆได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครสวรรค์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก
          สำหรับวาระที่สำคัญในการประชุมพิจารณาในวันนี้คือ การพิจารณาโครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จากหลายอปท. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร จำนวน 10 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จำนวน 10 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 3 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน จำนวน 16 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จำนวน 3 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ จำนวน 4 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง จำนวน 2 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว จำนวน 6 หลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 7 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จำนวน 11 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ จำนวน 6 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช จำนวน 7 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน จำนวน 9 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก จำนวน 2 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จำนวน 3 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จำนวน 4 หลังโครงการบริหารส่วนตำบลหนองยาว จำนวน 18 หลัง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้นำเสนอข้อมูลประกอบภาพ และรายละเอียดของที่พัก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อประกอบการพิจารณา ว่ามีเสนอขอมาทั้งสิ้น 132 หลัง ยอดรวม 6 ล้านกว่าบาท โดยมติในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบดำเนินการได้ตามที่เสนอขอมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!