ประจวบคีรีขันธ์-องคมนตรี ตรวจติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่เรือนจำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์-องคมนตรี ตรวจติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่เรือนจำจังหวัด

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

          วันที่ 14 ก.พ.67 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พลอากาศเอกสมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และกรรมการมูลนิธิฯ นายกูเฮง ยาวอฮะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาพกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบรรพต รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดฯ นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
          โดยปัจจุบันเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ต้องขังจำนวน 1,875 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 1,638 คน ผู้ต้องขังหญิง 237 คน ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์ ในการก่อสร้างและปรับปรุงสถานพยาบาลภายในเรือนจำ เป็นเงินจำนวน 6,770,000 บาท มีการตรวจคัดกรองโรคผู้ต้องขังเพื่อป้องกันควบคุมโรคเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี และวัณโรค นำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษา การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำพร้อมการฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างทักษะอาชีพหลังพ้นโทษคืนคนดีสู่สังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ต้องขัง เช่น ส่งเสริมการออกกำลังกายลดน้ำหนักในผู้ต้องขังที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน มีการจัดการสภาพแวดล้อมเฝ้าระวังโรคระบาด ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเดือนละ 2 ครั้ง และตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการตรวจคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจคุณภาพน้ำคลอรีน โคลิฟอร์มผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีการเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือน ล้างทำความสะอาดทุก 1 สัปดาห์
          ทั้งนี้ ทางเรือนจำได้สนับสนุนช่องทางพิเศษสำหรับผู้ต้องขังที่ออกตรวจโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการจัดให้มีการเปิดประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่มีนัดพบแพทย์ก่อนวันนัด 1 วัน ทำให้ลดเวลาในการรอคอยของผู้ต้องขัง แต่ยังไม่มีห้องสำหรับควบคุมผู้ต้องขังทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและใน โดยอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ มีการจัดพื้นที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น พื้นที่ออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ การออกกำลังกายบริหาร ประเมิน ADL และคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ต้องขังสูงอายุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย สมองเพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อม มีการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรือนจำฯ ด้านการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลดความตึงเครียดมีความผ่อนคลาย รวมถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมความเสี่ยงภาวะสุขภาพจิต นอกจากนี้ ยังมีการจัดมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ แดนการศึกษา แดนความมั่นคงสูง แดนหญิง สถานพยาบาลฯ และมีมุมราชทัณฑ์ปันสุขเคลื่อนที่ โดยได้รับการสนับสนุนหนังสือจากฝ่ายการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังมีการลงชื่อบันทึกในสมุดบักทึกการใช้บริการมุมราชทัณฑ์ปันสุขทุกครั้ง โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 20 คน โอกาสนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดําเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!