สิงห์บุรี-จัดเวที มอบบ้าน ประสานใจเป็นของขวัญปีใหม่ในวันแห่งความรัก

สิงห์บุรี-จัดเวที มอบบ้าน ประสานใจเป็นของขวัญปีใหม่ในวันแห่งความรัก

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุเมธ ธรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดเวที มอบบ้าน ประสานใจเป็นของขวัญปีใหม่ในวันแห่งความรัก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนาวาอากาศโทพยนต์ สำริด คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เหล่ากาชาดจัดหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาสานพลังภาคีสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ชุมชนเป็นฐานบูรณาการทุกเรื่อง ใช้เครื่องมือพัฒนาองค์กรชุมชน บนวิถีประชาธิปไตยและวัฒนธรรมท้องถิ่น การมอบบ้านพอเพียง 16 ตำบล 265 ครัวเรือน ร่วมงบซ่อมสร้างบ้านพอเพียงจำนวน 4,977,000 บาท และงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 12 ตำบล ยอดรวมจำนวน 705,870 บาทและเยี่ยมชมนิทรรศการพอเพียง
          ต่อจากนั้น นายสุเมธ ธรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะได้เดินทางลงเยี่ยมบ้านพอเพียงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโพประจักษ์จำนวน 5 หลัง ได้พูดคุยให้กำลังใจแล้วมอบวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน เครื่องอุปโภค-บริโภค และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้พิการ มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ตามแบบบ้านพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและพัฒนาคุณภาพชิวิตแก่ผู้มีรายไดน้อยให้ดีขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!