นครสวรรค์-สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏ เชิญคณะกรรมการประจำสำนักร่วมประชุมปรึกษาหารือ

นครสวรรค์-สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏ เชิญคณะกรรมการประจำสำนักร่วมประชุมปรึกษาหารือ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนัก ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พริตา พิมพ์พันธ์ุ นายเอกวิทย์ สิทธิวะ รองผู้อำนวยการสำนัก นายธรรมนูญจูฑา หัวหน้าสำนักงาน นางสาวอรอุมา ยองคำกาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สนธิรักษ์ นายชาติชาย เกียรติพิริยะ
          โดยในการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ 1. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 , 2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 , 2.1 งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร 2,257,800.00 บาท ใช้ไป 1,424,180.00 บาท คงเหลือ 833,620.00 บาท , 2.2 งบรายได้ ได้รับการจัดสรร 6,100,750.00 บาท ใช้ไป 1,511,144.74 บาท คงเหลือ 4,589,605.26 บาท , 3. แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 แยกตามคณะต่างๆ ดังนี้ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 350 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200 คน รวมทั้งสิ้น 550 คน , 4. ผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แยกตามคณะต่างๆ ดังนี้ คือ คณะครุศาสตร์ 421 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 213 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 คน คณะวิทยาการจัดการ 204 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 99 คน รวมทั้งสิ้น 1,097 คน , 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (รายไตรมาส) ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 ปี พ.ศ 2566 ถึง 2570 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญดังนี้คือ 5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีวัฒนะและศักยภาพสูงเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ , 5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based ทาง Transformation) , 5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 แสวงหารายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of Revenue Model)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!