ประจวบคีรีขันธ์-ลงนาม (MOU) ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนน ITA

ประจวบคีรีขันธ์-ลงนาม (MOU) ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนน ITA

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 มี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ, นายองครักษ์ ทองนิรมล, นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ, นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดฯ, นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯโดยพร้อมเพรียง
          ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA ทุกหน่วยงานได้ผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป จ.ประจวบฯ มีหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเข้ารับการประเมิน ITA ประกอบด้วย จังหวัดประจวบฯ โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาคในจังหวัด 33 หน่วยงาน ประเมินในภาพรวมของจังหวัด อำเภอ 5 อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลจำนวน 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 44 แห่ง รวมทั้งสิ้น 70 หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 ผลการประเมินในภาพรวมจังหวัดประจวบฯ มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน จำนวน 57 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 81.43
          ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันในการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ยกระดับคะแนนการประเมิน และหน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัดประจวบฯจึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัด กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ท้องถิ่นอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดประจวบฯ ร่วมเป็นพยาน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!