อุบลราชธานี-สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.อุบลฯ

อุบลราชธานี-สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.อุบลฯ

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อ เวลา 08.40 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 32 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เฝ้ารับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษาและผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้า ฯ ถวายมาลัย ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา พระองค์ทรงเป็นนักการศึกษาที่ทรงสนพระทัยในศาสตร์ต่าง ๆ และทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางรอบด้าน ความใฝ่พระทัยในการศึกษาของพระองค์นั้น มีมาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงมุ่งมั่นอุตสาหะเพื่อศึกษาสิ่งที่สนพระทัยอย่างจริงจัง พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดียิ่งแก่ครูในวงการศึกษา โดยทรงเป็นศาสตราจารย์และทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวงการศึกษาศาสตร์สืบไป ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล ประคองพันธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2566 ประเภทนิติบุคคล/องค์กร ได้แก่ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 1 ราย นางวิยะดา อุนนะนันทน์ ที่เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,290 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,201 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 73 ราย และระดับปริญญาเอก จำนวน 16 ราย
          โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า…ในปัจจุบัน กล่าวกันมากว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จนอาจมีความสามารถที่จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในกิจการงานต่าง ๆ. หากคนเราไม่เรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คงยากที่จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้. ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึง วิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณา. ประการแรก กระทำตนให้พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา โดยระลึกไว้เสมอว่าความรู้ความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และการฝึกหัดปฏิบัติ. ประการที่สอง เข้าไปคบหาสมาคมกับคนดีมีความรู้ความสามารถ จะได้ถ่ายทอดความรู้และความดีซึ่งกันและกัน ช่วยชักนำกันให้เกิดความอุตสาหะพากเพียรในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง. ประการที่สาม ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการท่องจำแต่เพียงอย่างเดียวและเป็นการพัฒนากระบวนการคิด ตลอดจนการนำความรู้มาปรับใช้และต่อยอด อันจะทำให้เกิดความมั่นใจและความเชี่ยวชาญชำนาญ ซึ่งน้อมนำให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เป็นอย่างดี. ประการที่สี่ เลือกการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง โดยกำหนดวิธีการ ช่วงเวลา เป้าหมาย ลำดับในการเรียนรู้ และเรื่องที่จะเรียนรู้ ให้พอเหมาะพอดีกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจและปัจจัยแวดล้อมของตน. ประการสุดท้าย เมื่อสำเร็จการศึกษา ออกจากมหาวิทยาลัยแล้ว อาจจะไม่มีผู้ใดมาคอยบอกกล่าวหรือกระตุ้นเตือนให้ศึกษาหาความรู้ มีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะกระตุ้นและผลักดันตนเอง ให้มีความตั้งใจอันมั่นคงที่จะเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด. จึงขอให้บัณฑิตทุกคน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองดังที่กล่าว เพื่อความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานสืบไป.
          เสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงาน จำนวน 2 ชุด นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัล เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลวิโรจน์รัตโนบล จำนวน 1 ราย จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังห้องจัดแสดงนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการ “แสงแรก แสงเทียน แสงธรรม แสงเทพรัตน์” งานวิจัยยกระดับทุนทางวัฒนธรรม สู่ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน เสด็จไปยังบริเวณโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อให้นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าเฝ้า ฯ จำนวน 7 ราย ในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ จำนวน 17 รายการ ในวโรกาสที่ เดโชชัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          ในการดำเนินการที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 33 ปี จัดการเรียนการสอนจำนวน 80 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน 17,546 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจในการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูง มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได้จริงเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม ภายใต้ปรัชญา “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!