อยุธยา-ทำบุญอุทิศส่วนกุศลและสดุดีวีรชนผู้กล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

อยุธยา-ทำบุญอุทิศส่วนกุศลและสดุดีวีรชนผู้กล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายกองเอก นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตไปแล้ว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ พลีชีพ เพื่อรักษาประเทศชาติ
          จากนั้น นายกองเอก ไพรัตน์ เพขรยวน ได้อ่านสารจาก ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ให้ไว้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 นับเป็นเวลายาวนานถึง 70 ปี ทั้งนี้ ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานรำลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศทั้งกายและใจ เพื่อชาติบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2497 ในพิธีสวนสนามคราวเดียวกันนั้น ทรงพระราชทานพระบรมรโชวาทแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า “ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร”
          จากนั้น ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งได้จัดสรรรายได้ของสมาคมฯ ให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ทุกจังหวัด เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2567 จังหวัดละ 30,000 บาท นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญชวนหน่วยงานและองค์กร ร่วมสมทบทุน เพิ่มเติมอีก จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 10,000 บาท สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดฯ 10,000 บาท ชมรมนายอำเภอจังหวัดฯ 19,500 บาท สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ 7,000 บาทสำนักงานจังหวัดจำนวน 3,000 บาทสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ 3,000 บาทสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ 3,000 บาทและสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,500 บาท สำหรับปีนี้ มีผู้ได้รับทุน จำนวน 46 ราย แบ่งเป็น ระดับอนุบาล รายละ 1,000 บาท จำนวน 2 รายระดับประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท จำนวน 15 ราย ระดับมัธยมศึกษา/ปวช คนละ 2,000 บาท จำนวน 23 ราย และระดับอนุปริญญา/อุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 6 ราย พร้อมตรวจเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
          สำหรับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ จำนวน 16 กองร้อย และกองร้อยบังคับการและบริการ 1 กองร้อย รวมทั้งสิ้น 175 นาย ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านความมั่นคง และปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!