ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยา จับมือชุมชนพัฒนาบางสะพาน ตามแนวทาง ESG”

ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยา จับมือชุมชนพัฒนาบางสะพาน ตามแนวทาง ESG”

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          วันที่ 3 ก.พ.67 ที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับ บริษัทในเครือฯ ผู้แทนเครือข่ายธนาคารชุมชน และสภาผู้นำชุมชน เครือข่ายประมง เครือข่ายการศึกษา ได้ร่วมกัน จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยา ปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
          นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า กลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้เข้ามาริเริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอบางสะพานมาเป็นเวลายาวนานถึง 30 ปี นั้น ตลอดระยะเวลาดังกล่าว สิ่งหนึ่งที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและนำพาความเจริญทางเศรษฐกิจมาสู่พี่น้องอำเภอบางสะพาน นั่นก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบางสะพาน อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เรียกว่า ESG ซึ่ง ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วย 1) Environment คือ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม 2) Social คือ การจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร กับ ลูกจ้าง ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือโดยรวมเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) Governance นั่นคือการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักแห่งธรรมาภิบาล โปร่งใส เชื่อถือได้ โดยแนวคิด ESG นี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยาจึงได้จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยา ปี พ.ศ. 2567 ขึ้นภายใต้แนวคิด “กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนาบางสะพานตามแนวทาง ESG” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อชุมชนผ่านนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทาง ESG ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่บางสะพาน นอกจากนี้ มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย และงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน
          นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน มาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอบคุณกลุ่มในการให่การสนับสนุนชุมชนมาตลอด อีกทั้งร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน อีกทั้งได้นำแนวทาง ESG คือ ความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแล มาขับเคลื่อนผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อไปสู่การพัฒนาองค์กรและชุมชนบางสะพาน ให้เกิดความยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอำเภอบางสะพาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน หลังจากนั้นได้มีเวทีเสวนา โดยมีตัวแทนจากผู้แทนเครือข่ายธนาคารชุมชน และสภาผู้นำชุมชน เครือข่ายประมง เครือข่ายการศึกษา เพื่อให้นำข้อมูลมานำเสนอความต้องการเพื่อใช้ในการในการขับเคลื่อนแนวทาง ESG ให้มีความคืบหน้าต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!