เพชรบุรี-ม.ศิลปากรจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เปิดวงเสวนาเชิงสร้างสรรค์ “Business talk”

เพชรบุรี-ม.ศิลปากรจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เปิดวงเสวนาเชิงสร้างสรรค์ “Business talk”

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องศิลป์เพชร อาคารกิจกรรมและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด “นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และเสวนาเชิงสร้างสรรค์ “Business talk” โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงานเสวนาเชิงสร้างสรรค์ “Business talk” รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาศิลปากร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ
          รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอจังหวัดเพชรบุรี “8 อำเภอ 8 ย่านสร้างสรรค์” โดยการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นการขยายผลการดำเนินงานจากระดับจังหวัดสู่ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเพื่อขยายผลความยังยื่นของเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรีสู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ” หรือที่มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า #เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ หรือพัฒนาให้เป็นย่านท่องเที่ยวสร้างสรรค์ที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และตอบโจทย์การพัฒนาเมืองตามแผนการพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรี และแผนที่นำทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ซึ่งเป็นการขยายผลชุมชนต้นแบบให้เป็นย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอของจังหวัดเพชรบุรี
          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด “นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากย่านสร้างสรรค์ในแต่ละอำเภอ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากอำเภอท่ายาง ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำมะนาว 2) ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากอำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้แก่ แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ 3) ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากอำเภอชะอำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากปลาอกกะแร้ 4) ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากอำเภอบ้านลาด ได้แก่ เครื่องดื่ม Kombucha (ชาคอมบูชา) น้ำพริกโตนด และข้าวเกรียบโตนด
          ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ “Business talk” โดยมีความมุ่งหมายในการที่จะต่อยอดความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาขึ้น การจับคู่กับภาคธุรกิจ และภาครัฐ ในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผ่านผลการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางธุรกิจทั้งมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ชุมชน และภาครัฐ ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ.เพชรบุรี นายประวิทย์ เครือทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี เจ้าของขนมหม้อแกงลุงอเนก นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี นางสาวอารี โชติวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และ นายชัชชัย นาคสุข วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สะท้อน ถ้ำรงค์ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อประสานความร่วมมือในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่นำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นการขยายผลความยั่งยืนของเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี สู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!