บุรีรัมย์-ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

บุรีรัมย์-ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้แทนธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. ผู้แทนโรงสีข้าว และผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้าร่วม
          นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7,14,และ 28 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 และโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าวจำนวน 4 โครงการ ได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 โครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67 และ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เพื่อเป็นการกำกับดูแล แก้ไขปัญหา และติดตาม ในทุกโครงการฯ
          นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ด้านการตลาดข้าวและแนวโน้ม ปี 2566/67 ณ วันที่ 24 มกราคม 2567 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์(ข้าวใหม่) ณ ความชื้น 15 % ราคาตันละ 14,400-15,000 บาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาปรับเพิ่มขึ้นถึง 600 บาท/ตัน ส่วนราคาข้าวหอมมะลิ (ข้าวเก่า) ราคา 14,400-15,000 บาท การกำกับดูแลการรับซื้อข้าวในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือก ต้องระบุราคารับซื้อตามมาตรฐานความชื้นให้ชัดเจน กรณีข้าวเปลือกที่รับซื้อมีความชื้นสูงกว่าที่กำหนดให้แสดงอัตราหักลดน้ำหนักความชื้นทุก 1 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความชื้นที่เพิ่มขึ้นให้สามารถหักลดน้ำหนักได้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ละ 15 กิโลกรัมต่อเมตริกต้นการหักลดน้ำหนักเนื่องจากสิ่งเจือปนในข้าวเปลือกที่นำมาจำหน่าย ห้ามมิให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวเปลือกหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปนกรณีที่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ำหนัก แต่ในกรณีที่มีสิ่งเจือปนเกินกว่าร้อยละ 2 สามารถหักลดน้ำหนักได้โดยให้นำสิ่งเจือปนจากที่วัดได้มาหักด้วยร้อยละ 2 เหลือเท่าใดให้คำนวณหักลดน้ำหนักได้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ละ 10 กิโลกรัมต่อเมตริกตันจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าข้าวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด ได้แก่ มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนตามคุณภาพข้าวรวมทั้งกำชับให้มีการใช้เครื่องชั่ง และเครื่องวัดความขึ้นที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน และต้องมีใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรในการนำข้าวเปลือกมาจำหน่าย โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท เริ่มจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา รวม 204,675 ราย วงเงิน 2,542,894,910 บาทโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 291,900 ตัน จ่ายสินเชื่อแล้ว จำนวน 26,935 ตัน คงเหลือ 264,965 ตัน คาดการณ์จ่ายสินเชื่อชะลอ จำนวน 3,386.04 ล้าน บาท
          นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สนับสนุนเพื่อเชื่อมโยงตลาดรับรองผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทำให้ชาวบ้านสามารถขายข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์และGAP ได้ในราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพ ซึ่งควรสูงกว่าข้าวทั่วไป ผลการดำเนินการ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครบวงจร ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 3 กลุ่ม เกษตรกร 37 ราย พื้นที่ 836 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ขาย จำนวน 214,300 ตัน และมีผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด และจะดำเนินการส่งเสริมด้ายการผลิตคุณภาพข้าว เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก หรือครัวโลก ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!