อยุธยา-ประชุมเตรียมการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์จังหวัด ภาค 2

อยุธยา-ประชุมเตรียมการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์จังหวัด ภาค 2

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุม อาคารพระปริยัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพวัชรจริยาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้ร่วมเป็นองค์ประธานในการ ประชุมเตรียมการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เจ้าสำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นพระเลขานุการในการประชุม มีพระสังฆาธิการ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาส เข้าร่วมประชุม
          โดยกำหนดการ โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 จะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยกำหนดการในเวลา 08.00 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการ พระวิทยากร และนักเรียนทุกรูป ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 09.30 น. พิธีปฐมนิเทศและเปิดโครงการฯ โดย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 และในเวลา 13.00 น. เริ่มการอบรม ตามห้องเรียนที่จัดสรรไว้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นการอบรมตามตารางอบรมในแต่ละห้องเรียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 มีพิธีสามีจิกรรม ในเวลา 17.00 น. และวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. พิธีปัจฉิมนิเทศและปิดโครงการฯ โดย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 ส่วนจำนวนผู้ขอเข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 ตั้งแต่ชั้นประโยค 1 – 2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ทางสำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำบัญชีสถิติผู้ขอเข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พศ.2567 ตั้งแต่ชั้นประโยค 1 – 2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 และบาลีศึกษาแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 247 รูป/คน เพื่อให้การดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (1) และ (2) แห่งกฎุมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541)ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้งให้พระสังฆาธิการ เจ้าคณะ อำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เป็นคณะกรรมการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งช่วยรับเป็นภารธุระ เพื่อให้การอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!