นครสวรรค์-นายกสภาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมประชุมพิจารณาโควตานักศึกษา อนุมัติหลักสูตรใหม่

นครสวรรค์-นายกสภาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมประชุมพิจารณาโควตานักศึกษา อนุมัติหลักสูตรใหม่

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในการประชุม สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมี นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมประชุม มีนางพรลินี ชัยรัตน์ เป็นเลขานุการในการประชุม
          ในการประชุม มีวาระ ต่างๆที่สำคัญ ดังนี้คือ 1. นายกสภาฯ แจ้งเรื่องการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ มติครม. อนุมัติ ให้ไม่มีครูเวรในสถานศึกษา พร้อมสนับสนุนงบประมาณติดกล้องวงจรปิด , 2. การเตรียมการและการดำเนินการ Soft Power ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ และการจัดสรรโควตานักศึกษาให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย 4 จังหวัด , 3. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้โดยแสดงบัญชีกลุ่มเงินแต่ละหมวดและสรุปผลการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการประจำเดือนมกราคม 2567 มีเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมกราคมพ.ศ 2567 เบิกจ่ายไปแล้ว 2,879,373.09 บาท คงเหลือ 2,465,146.91 บาท , 4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2567 มียอดรวมทั้งสิ้น 6,527,230.05 บาท , 5. รายงานผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันแทนตำแหน่งที่ว่างมาตรา 23 ( 4 )ได้ผู้แทนคือ ร้อยตรีไพศาล สินพูล วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี , 6. มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คือการอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช 2567 รวม 2 หลักสูตรคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2567 รวม 10 หลักสูตร คือ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 3 หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 1 หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 2 หลักสูตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 1 หลักสูตร และวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 3 หลักสูตร สุดท้ายเป็นการร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ว่าด้วยภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบัน มีนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นประธานยกร่างข้อบังคับ และได้ทำการเสนอร่างข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!