กาญจนบุรี-จัดโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคปี 2566

กาญจนบุรี-จัดโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคปี 2566

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

          วันที่ 20 มกราคม 2567 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วม ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสังขละบุรี 2 โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยกระดับการขับเคลื่อนงานเครือข่าย “ร่วม เรียนรู้” (Common Perception) “ร่วมสร้างวิสัยทัศน์” (Common vision) และ “เสริมพลัง สัมพันธภาพด้วย การเรียนรู้” (Complementary Relationship by Learning) โดยมีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน สื่อสารมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน, นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน พลเรือตรีพรหมเมธ อติแพทย์ อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นางจริญญา จักรกาย อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงาน
          นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กล่าวต้อนรับหน่วยงานเครือข่ายฯ ที่มาเข้าร่วมเวทีสัมมนาฯ ของกองทุนพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมกล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการจัดเวทีสัมมนาฯ ในครั้งนี้ว่าเป็นไปเพื่อการ ยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระดับภูมิภาค สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นแกนนำขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกองทุนสื่อ ในอนาคต
          ดร. ธนกร ศรีสุขใส กล่าวเสริมว่า เวทีสัมมนาฯ ครั้งนี้ กองทุนสื่อมีเป้าหมายต้องการให้องค์กรผู้ผลิตสื่อ และภาคีเครือข่ายด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งที่มีภารกิจเกี่ยวกับการทำงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยตรง หรือเป็นองค์กรที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคม เข้ามาเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ การพัฒนา ผลิตสื่อ และขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ร่วมกัน และเราพร้อมที่จะสนับสนุนการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2536 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ และกล่าวเปิดเวทีสัมมนาฯ พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินงานพัฒนาผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่ามีส่วนในการสร้างสรรค์และ สร้างผลกระทบให้กับสังคมอย่างกว้างขวาง การจัดเวทีสัมมนาฯ เพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมให้เครือข่ายในระดับภูมิภาค จัดกระบวนการให้ผู้คนที่ทำงานด้านสื่อมาพบปะ และร่วมกันดำเนินงาน สำคัญอย่างนี้ จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสร้างผลงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต สำหรับในการจัดเวทีสัมมนาฯ ครั้งที่ 5 นี้ เป็นเวทีเติมความรู้ ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ ทั้งในส่วนของผลงานสำคัญ ๆ ในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ ร่วมมือของเครือข่าย พัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งร่วมกันต่อไป
          ทั้งนี้ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้บรรยายให้ ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทกองทุนสื่อกับการขับเคลื่อนงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” รวมถึงร่วมเสวนาในหัวข้อ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคกลาง” โดย มีผู้ร่วมเสวนาที่มากประสบการณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ นายวิชาญ อุ่นอก เลขาธิการสหพันธ์ วิทยุชุมชนแห่งชาติ, นายพีรพล อนุตรโสตถ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์, พระมหาบุญเลิศ อินทปัญโญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมกันนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและ Best Practice เกี่ยวกับสื่อในการขับเคลื่อนสังคม การนำใช้องค์ความรู้และงานวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการในการส่งต่อองค์ความรู้เรื่องสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการในพื้นที่ภา ทภาคกลาง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในภาคบ่ายมีกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย โดย นางสาวปรารถนา หาญเมธี วิทยากร กระบวนการจากสถาบัน RLG ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในกิจกรรม “นิเวศสื่อที่ดี ส่งเสริมสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Media Ecosystem)” ทำความรู้จักหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่ กิจกรรม “สานพลังความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ กิจกรรม “พลังความร่วมมือ สร้างนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อน งานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันในฐานะภาคีเครือข่าย “TMF networking & Partnership” และสรุป ผลลัพธ์มาตรการขับเคลื่อนเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ภาคกลาง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมงาน และ สนับสนุนให้การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใน ระดับภูมิภาค ปี 2566 ครั้งที่ 5 นี้จนบรรลุเป้าหมายอย่างอบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครือข่ายอย่าง ยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!