บุรีรัมย์-กรมการศาสนา จัดอบรมฝึกสวดโอ้เอ้วิหารรายจากส่วนกลางขยายสู่ส่วนภูมิภาค

บุรีรัมย์-กรมการศาสนา จัดอบรมฝึกสวดโอ้เอ้วิหารรายจากส่วนกลางขยายสู่ส่วนภูมิภาค

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 มกราคม 2567 พระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกลาง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวให้การต้อนรับ นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ครู นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี โดยมีคณะวิทยากรจากกรมศิลปากรเป็นผู้อบรม ณ วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
          นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ให้ความสำคัญการสวดโอ้เอ้วิหารราย โดยดำเนินการจัดโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายให้กับครูและนักเรียน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมการศาสนา ได้จัดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายให้แก่เยาวชนในในส่วนภูมิภาค มีการจัดทำหลักสูตรและเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน รวมทั้งผลิตเอกสารและสื่อสำหรับใช้ในการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสวดโอ้เอ้วิหารรายมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งกำหนดจัด 3 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 150 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2567 ณ วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567 ณ วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 ณ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว สามารถเข้ารับการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ได้ จำนวน 500 คน เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ได้ฝึกซ้อมไปพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของผู้สนใจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวอีกว่า การอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อฝึกหัดและปรับพื้นฐานให้เยาวชนสามารถสวดโอ้เอ้วิหารรายได้ถูกต้องตามแบบและอักขรวิธี และส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทย ตลอดจนปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามอันเป็นการอนุรักษ์และการสืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย ดังนั้น กรมการศาสนาจึงได้ดำเนินงานโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยบูรณาการและประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักพระราชวัง กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกหัดและจัดหานักเรียนเข้าไปร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกๆ ปี ปัจจุบันมีสถานศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถสวดโอ้เอ้วิหารรายได้ถูกต้องตามแบบแผนและอักขรวิธี จะได้เข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

          กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน โดยมีคณะวิทยากรจากกรมศิลปากรเป็นผู้อบรม ณ วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!