นครสวรรค์-สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จัดประชุมแบ่งงานการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง

นครสวรรค์-สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จัดประชุมแบ่งงานการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ นายกสมาคมฯจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ฯเกี่ยวกับ ประกาศ การแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ งาน “คืนสู่เหย้า ชาวเขียว – เหลือง” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ลานโดม ข้างอาคาร 15 เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วมกันรับผิดชอบดังนี้ 1.ฝ่ายจำหน่ายบัตร ประกอบด้วย นายสมบุญ ทิพรังศรี นายอุปถัมภ์ วิเศษศรี นายรุ่ง อุดมศิริ และ นายบุญกล้า รณรัตน์ มีหน้าที่ จำหน่ายบัตรตามกลุ่มเป้าหมาย ที่มีการแบ่งเขตการจำหน่าย ติดตาม รวบรวมการชำระเงิน ส่งมอบเงินค่าบัตร ครบตามจำนวน ประสานงานกับผู้จำหน่ายบัตร หรือตัวแทนรุ่นของศิษย์เก่า , 2.ฝ่ายจัดสถานที่ จัดทำผังตั้งโต๊ะ ระบบแสง เสียง เวที ฟลอร์ และซุ้มถ่ายภาพ ประกอบด้วย ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี และ นายวีระ กิจเฉย มีหน้าที่ติดตามการขอใช้สถานที่ ฟลอร์ และ ประสานงานการจัดจ้างระบบแสง เสียง เวที เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การจัดทำผังงาน เวที ฟลอร์ โต๊ะอาหารจีน และที่นั่งแขกรับเชิญ การจัดทำฉากหลังเวที จัดทำซุ้ม ถ่ายภาพที่ระลึกรุ่น ศิษย์เก่า กำกับดูแล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และดูแลการจราจรของผู้มาร่วมงาน และ ประสานงานทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกกับฝ่ายต่างๆ , 3.ฝ่ายประสานงานกับวงดนตรี พิธีกร พิธีการ ประกอบด้วย นางทรรศนันท์ รัตนเสถียร นางดุษฏี ลอยเมฆ พิธีกร ในงาน นางดุษฎี ลอยเมฆ นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมพันธ์ และ 3.นายอภิชาติ จุมพล มีหน้าที่ ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับนักร้อง นักดนตรี จัดตารางการควบคุม กำกับเวที จัดพิธีกร และประสานงานอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลต่างๆ , 4.ฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และต้อนรับแขกเชิญประกอบด้วย นายอนันต์ เกตุสุภะ และนายปราโมทย์ แสงอุทัย มีหน้าที่ประสานงานกับร้านค้า ที่รับจ้างจัดอาหารเลี้ยง ตรวจสอบรายการอาหาร ควบตามจำนวนที่ตกลงการจ้าง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และจัดอาหารให้โต๊ะแขกรับเชิญ พร้อมกำกับดูแลการให้บริการแขก , 5.ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นายเฉลิม รอดหลงและ นายชาติชาย เกียรติพิริยะ มีหน้าที่ จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดข้อมูลข่าวสาร มอบให้แก่สื่อมวลชน กำกับดูและการติดตั้งสื่อโฆษณา และจัดเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงาน และดูแลการต้อนรับ , 6.ฝ่ายต้อนรับ บรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่น ประกอบด้วย นางสาคร คล้ายแท้ นางอัจฉรา สุวรรณกนิษฐ์ นางวิไล จันทร์สงเคราะห์ นายไพบูลย์ สิงห์โตทอง นายไพโรจน์ ไกรวิริยะ นางกาญจนา อ่อนฤทธิ์และ นายสมเกียรติ เถลิงศรี มีหน้าที่ ต้อนรับบรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่น เชิญถ่ายภาพที่หน้าซุ้ม กำกับดูแลให้นักศึกษาปัจจุบัน พาไปยังโต๊ะนั่ง และ ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับบรรดศิษย์เก่า ตามแต่สมควร , 7.ฝ่ายบัญชี และการเงินประกอบด้วย นายสมคิด ทองมงคลกุล นางนวลศรี พรหมพิทยากูล และ นายเฉลียง คำเพชร มีหน้าที่ ควบคุม และการจ่ายบัตร ให้กับฝ่ายจำหน่ายควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณในแผนการทำงาน เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามเอกสารการเก็บเงินื ติดตามการเก็บเงินค่าบัตร ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่าย และรายได้ ต่างๆ จัดหาของรางวัล รางวัลรูเรต และจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายเมื่อจบงาน , 8.ฝ่ายธุรการ งานเอกสาร ประกอบด้วย นางโสภาคย์ พละวุฒิโท นางศศิวรรณ ขาวพราย และนางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมพันธ์ มีหน้าที่ จัดทำการออกสารเชิญตามที่คณะทำงานเสนอ ประสานงานอำนวยตวามสะดวกในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ติดต่อ ติดตามการจะส่งหนังสือเชิญต่างๆ การตอบกลับการเข้าร่วมงาน ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปตามที่ถูกร้องขอจากฝ่ายต่างๆ และ เป็นศูนย์ประสานงานการจองบัตร , 9.ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน ประกอบด้วย น.ส.ปรัศนีย์ นียนานนท์ มีหน้าที่ออกแบบสอบถาม ดำเนินการประเมินผลจากผู้มาร่วมงาน ตามหลักวิชาการ จัดทำสรุปผลการประเมิน แถลงต่อคณะกรรมการสมาคม วันประชุม , 10.ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ นายบรรบัญญัติ ศิษย์อนันต์ นายสมบุญ ทิพรังศรี มีหน้าที่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เป็นผู้ประสานงานให้กับฝ่ายต่างๆ
          “ขอขอบคุณคณะกรรมการ บริหารสมาคม ฯทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมด้วยช่วยกันจัดงานคืนสู่เหย้าชาวเขียว- เหลือง ให้เป็นเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์ เพื่อดำรงไว้ซึ่ง ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สืบต่อไป” นายกสมาคมฯ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!