อยุธยา-อุปสมบทหมู่ 22 รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมด็พระนรศวรมหาราช

อยุธยา-อุปสมบทหมู่ 22 รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมด็พระนรศวรมหาราช

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 14 มกราคม 2567 ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาพลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานจัดโครงการอุปสมบทหมู่ 22 รูปเพื่อสืบสานความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราหกุศล แด่สมด็พระนรศวรมหาราช ระหว่าง วันที่ 14 มกราคม- 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยมีพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์ คุณแม่กุลธิดา เอกภูม และมีคุณกลิน เอกภูมิ เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการ ลำดับแรก ได้นำคณะผู้ที่เข้ารับการอุปสมบทหมู่ คำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าเบื้องพระพักตร์พระบรมรูปสมเด็จพระนรศวรมหาราช หน้าพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล โดยจะดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระบรมเดชานุภาพ และสถาบันพระมหากษัตริย์ กว่าชีวิตจะหาไม่ จะคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย กฎข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง มติประกาศของคณะสงฆ์พระบัญชาสมด็จพระสังฆราช คำอบรมสั่งสอน ของพระอุปัชญาย์ เจ้าอาวาส ครูอาจารย์เเละพระผู้ปกครอง ตามวัตรปฏิบัติ ของพระสงฆ์ ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อครบถ้วน,อย่างเคร่งครัด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ จะตั้งใจศึกษาล่าเรียน พระธรรมวินัย ตามหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จะสืบสานรักษาและพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจ ตามหน้าที่ ของศาสนาทายาทตามหลักพระธรรมวินัย โดยเฉพาะกิจเบื้องต้น 10 ประการอย่างเต็มกำลังและความสามารถ จะตั้งใจบำเพ็ญกิจ การไหว้พระการทำวัตรเช้าและเย็น การสวดมนต์ การลงพระอุโบส ฟังพระปาติโมกข์ การสดับพระธรรมเทศนา การเจริญจิตภาวนา เพื่อกุศลสัมปทาแห่งเจตนาการอุปสมบทของคน และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นนิตยกาล และเพื่อขอรับพระราชทานส่วนพระราชกุศล เพื่อน้อมบูชาพระคุณพระอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์มารดา และบิดา ผู้เป็นญาติมิตร ผู้บังคับบัญชา,หน่วยงานต้นสังกัด บรรพชนทั้งหลายผู้สละชีพเพื่อชาติ และท่านผู้มีพระคุณ และแผ่เป็นความสุขแก่ประชาชนทั้งหลายและผู้ร่วมอนุโมทนา ในการบรรพชาอุปสมบทอีกทั้งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างต่อเนื่องตลอดไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!