อยุธยา-ภาครัฐ ภาคเอกชน นำของขวัญมาร่วมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” 2567

อยุธยา-ภาครัฐ ภาคเอกชน นำของขวัญมาร่วมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” 2567

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่าย นำโดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีบุคคล ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 33 หน่วยงาน ร่วมเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ปกครองพาบัตรหลานมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โอกาสนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อ่านสาร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” จากนั้น ได้กล่าวเปิดงาน รวมทั้งมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน
          โดยการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ ในบรรดา ผู้ใหญ่ ใจดีทุกๆคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพราะเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันครั้งนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ จะทำให้เด็กรู้สึกถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ต่อไป
          ด้วยวันเสาร์ที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง มีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เหมาะสมกับวัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!