นครสวรรค์-นายกอบจ. นำทีมบริหาร คณะสจ. พร้อมอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ พบประชาชน อ.บรรพตพิสัย

นครสวรรค์-นายกอบจ. นำทีมบริหาร คณะสจ. พร้อมอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ พบประชาชน อ.บรรพตพิสัย

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณอาคารเอนกประสงค์ ศาลเจ้าส้มเสี้ยว ตำบลท่างิ้วอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมรองนายกอบจ. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ไปพบปะประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย โดยมี การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน” โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ไปร่วมบรรยายให้ความรู้
          ต่อจากนั้นเป็นการชมวีดีทัศน์ นำเสนอผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งชี้แจงบทบาท อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยพลตำรวจสมศักดิ์ จันทะพิงค์ พร้อมคณะ สจ. ได้แก่ นายถวิล เจริญคง สจ.เขตอำเภอเก้าเลี้ยว นาย อรรณพ ทาเอื้อ นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช และนายลัทธพล ม่วงจีบ สจ.เขตอำเภอบรรพตพิสัย

          โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นายกอบต. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบจ.นครสวรรค์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ และข้อมูลจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!