ชลบุรี-จัดแข่งขันขับร้องเพลงจีน ภาคตะวันออก

ชลบุรี-จัดแข่งขันขับร้องเพลงจีน ภาคตะวันออก

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 24 พ.ย.66 ที่ หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดงานการแข่งขันขับร้องเพลงจีน ระดับภาคตะวันออก สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยมีนายศุภมิตร ศิรกันทะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ในนามหัวหน้าส่วนการศึกษาจังหวัดชลบุรี ขึ้นกล่าวถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนในเขตพื้นที่ EEC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงาน และดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี คณาจารย์ผู้สอนภาษาจีน ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงาน
          มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันขงจื่อและศูนย์จีศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงจีนระดับภาคตะวันออกนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ได้สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนให้กับเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศในด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและดึงดูดนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีขีดความสามารถสูงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและรวดเร็วเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก จึงนับได้ว่าภาษาจีนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของประเทศไทยด้วย เนื่องจากในปัจจุบันภาษาจีนถือว่าเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่ต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน ตามความต้องการของสถานประกอบการสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งที่อยู่ในเขต EEC และนอกเขตด้วย

          เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญต่อการเรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก
โดยวันนี้ เป็นรอบตัดสินของการแข่งขัน และแบ่งการแข่งขันเป็นระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนรางวัล ระดับประถมศึกษา รางวัลที่1 รับเงิน 2,000 บาท รางวัลที่2 รับเงิน 1,500 บาท รางวัลที่3 รับเงิน 1,000 บาท และ รางวัลชมเชย 500 บาท ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่1 รับเงิน 2,000 บาท รางวัลที่2 รับเงิน 1,500 บาท รางวัลที่3 รับเงิน 1,000 บาท และ รางวัลชมเชย 500 บาท และระดับอุดมศึกษา รางวัลที่1 รับเงิน 2,000 บาท รางวัลที่2 รับเงิน 1,500 บาท รางวัลที่3 รับเงิน 1,000 บาท และ รางวัลชมเชย 500 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!