ร้อยเอ็ด-สพป.เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ร้อยเอ็ด-สพป.เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า งาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ที่ 6 เป็นผู้ทรงริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2455 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษา สู่สายตาสาธารณชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงดำเนินการจัดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส การคัดเลือก คือ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด 22 ศูนย์ ศูนย์โรงเรียนเอกชน 1 ศูนย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 ศูนย์ และศูนย์เทศบาล 1 ศูนย์ รวมทั้งหมด 25 ศูนย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นา ฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน

          นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ เพราะเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความรู้ความสามารถ และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ตามนโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดีมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มองเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ด้านวิชาการ ทักษะความสามารถตามความถนัดและความสนใจด้านวิชาชีพ ขานรับนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประประกอบด้วย กรรมการจัดการแข่งขัน จากภายในสังกัดและภายนอกสังกัด นักเรียน จำนวน 4,753 คน ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 490 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 220 คน และใช้โรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน จำนวน 6 โรงเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!