ชลบุรี-ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวัน ”กองทัพเรือ”

ชลบุรี-ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวัน ”กองทัพเรือ”

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 พลเรือโท สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 นำกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตร ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ และ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ ในเวลา 07.00 น. และ 10.00 น. ตามลำดับ

          ในเวลา 08.30 น. กำลังพลทัพเรือภาคที่ 1 ประกอบด้วย กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เรือในกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 และ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง แถวรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ตั้งหน่วย นอกจากนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ โดยจัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดบริเวณรอบ ณ โรงเรียนเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

          สำหรับความเป็นมาและความสำคัญของวันกองทัพเรือนั้น สืบเนื่องจากวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ ในสมัยโบราณกำลังที่ปกป้องประเทศ ไทย ยังรวมกันทั้งภาคพื้นดินและพื้นน้ำ แต่ภายหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทัพเรือออกจากทัพบก เมื่อครั้งแรกเริ่มมีการตั้งกรมทหารเรือ ยังขาดบุคคลที่ขาดความรู้ ความชำนาญด้านทัพเรือ จึงจำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในหน้าที่ต่าง ๆ แทน ต่อมาในปี พ.ศ.2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่ากิจ การทหารเรือควรที่จะมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านกิจการทหารเรือ จึงได้มีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย ให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ต่างๆ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสเสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารเรือยังประเทศอังกฤษ ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือ และกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทาน พระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมีรากฐานมั่นคง และกองทัพเรือ จึงยึดถือวันดังกล่าวของทุกปีเป็น “วันกองทัพเรือ” มาจนถึงปัจจุบันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!