กาญจนบุรี-สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา

กาญจนบุรี-สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์ / ศักดิ์ดา วงษาลาภ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสากำจัดวัชพืช ณ.บริเวณบริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิค ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะจิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้วทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการจิตอาสา 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรัก ความผูกพันของสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามโยบายของคณะรัฐมนตรีที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อปลุกฝังจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสาพัฒนาให้กับบุคลากรของส่วนราชการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีปรองดองภายในองค์กร เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรู้สึกเคารพรัก เทิดทูน และร่วมปกป้องสถาบันให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเขื่อน การจำกัดวัชพืชและผักตบชวา รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ด้านแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรได้ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรและความสุขต่อประชาชนและชุมชนส่วนรวมอย่างถาวรต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!