นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 กันยายน 2566 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปรานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดใหม่ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคาร 10 ประธานกล่าวเปิดประชุมตามวาระ โดยได้แจ้งให้กรรมการรับทราบหน้าที่ของกรรมการดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 4. ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
          ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปรานี อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ร่วมกับคณะกรรมการในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
          การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยังมติจัดสรรทุนการศึกษาปีการศึกษา 2566 จำนวน 300,000 บาท ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะกรรมการได้จัดสรรให้แก่นักศึกษาเป็นประจำในทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการยังมีมติให้มีการส่งเสริม สนับสนุน นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ​สำหรับรายชื่อคณะะกรรมการชุดใหม่ มีนายอดุลย์ ศรีประทักษ์ เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย นายบุญลือ ฉายา นายธนวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นางพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ น.ส.สุทธาสินี สุพิชญางกูร นางสุภาพร แตงนารา พลตรีสุวิทย์ แม้นเหมือน นายออมสิน สุขภิการนนท์ ประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนายภาสกร วรอาจ เป็นเลขานุการ นางนุภาวรรณ สินสะอาด น.ส.สุภาวดี เพียรพนัสสัก และ น.ส.ธัญลักษณ์ ต้ออาษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการจะมีวาระ 3 ปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!