ประจวบคีรีขันธ์-ทต.บ้านกรูด คว้า 2 รางวัล ในงานมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ

ประจวบคีรีขันธ์-ทต.บ้านกรูด คว้า 2 รางวัล ในงานมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39 รางวัล พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโชว์นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ มี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายวรพล จันทร์งาม นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมในพิธี
          สำหรับกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วยการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นเกียรติแก่เทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล พิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศ 33 รางวัล แบ่งเป็น “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 23 รางวัล และ “เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 10 รางวัล พร้อมแสดงนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”และ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล รวมไปถึงถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล แบ่งเป็น “รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ” 3 รางวัล ประกอบด้วย เทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก, เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, เทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ และ “รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ” 3 รางวัล ประกอบด้วย เทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น, เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
          โดย เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม (ภาคกลาง) ประจำปี 2565 และรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (ระดับเทศบาลตำบล) ประจำปี 2565 มี นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ โดยการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!