อยุธยา-อ.บางบาลจัดกิจกรรมฝึกอบรมขยายผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดนักเรียน

อยุธยา-อ.บางบาลจัดกิจกรรมฝึกอบรมขยายผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดนักเรียน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนวัดม่วงหวาน ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรณกร เผ่าวิจารย์ นายอำเภอบางบาล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และเป็นวิยากรบรรยายพิเศษ ฝึกอบรมขยายผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดนักเรียนระดับชั้นป.4 – ป.6 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลมหาพราหมณ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูโรงเรียนวัดม่วงหวาน ร่วมกิจกรรม
          นายรณกร เผ่าวิจารย์ นายอำเภอบางบาล กล่าวว่า จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุของการเกิดปัญหา ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่ามาจากหลายสาเหตุ ทั้งภายในจิตใจของตัวบุคคล เช่น ความคิด ความเชื่อ ความรู้ ทัศนคติ ทักษะการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากสิ่งเร้าของสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีอิทธิพล เช่น ชุมชน สถานศึกษา กลุ่มเพื่อน ครอบครัวทำให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม และเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะความอยากรู้อยากลอง          ทั้งนี้ การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว อันจะส่งผลให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่าง ถูกต้อง อำเภอบางบาลจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย กิจกรรมขยายผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้นักเรียนระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 ที่ โรงเรียนเรียนวัดม่วงหวาน ตำบลมหาพรามหณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆและแนวทางในการแก้ปัญหา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามการเสพยาเสพติด และสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!