ศรีสะเกษ-องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

ศรีสะเกษ-องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ

 องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

         เมื่อเวลา13.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และนายอำเภอทุกอำเภอ นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ

          นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2537 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยจัดการศึกษาในลักษณะสหศึกษาแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ ในแต่ละระดับชั้นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาช่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาสามัญให้มีคุณภาพ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการทำงานเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์พื้นฐานในด้านวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนประจำโดยโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน รวม 3 ระดับชั้น มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 806 คน

          ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า นักกีฬายกน้ำหนักของโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในหลายรายการ และปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวชนทีมชาติไทย จำนวน 2 คน เป็นฝาแฝดพี่น้องได้แก่ นายธีรพัฒน์ ชมชื่น และนายณัฐวัฒน์ ชมชื่น ส่วนกีฬากาบัดดี้ ได้เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติได้รับรางวัลในหลายรายการ
           ซึ่งหลังจากที่ได้ตรวจเยี่ยมรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานแล้ว องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!