ร้อยเอ็ด-เดินหน้ารณรงค์สัญจรปลอดภัยของผู้เดินทางตลอดปี

ร้อยเอ็ด-เดินหน้ารณรงค์สัญจรปลอดภัยของผู้เดินทางตลอดปี

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

เดินหน้ารณรงค์สัญจรปลอดภัยของผู้เดินทางตลอดปี ชู ! ด่านครอบครัวเป็นด่านสำคัญด่านแรกเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

           ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และห้องประชุมอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันถอดบทเรียน ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ้ด จากการรณรงค์สัญจรปลอดภัยในเทศกาลต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวร้อยเอ็ด และคนไทยทั่วประเทศที่เดินทางผ่านพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ยังคงมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยอยู่ในทุกช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ นอกจากการเสียชีวิตและทรัพย์สินแล้วยังทำให้มีผู้พิการทางด้านร่างกาย สมองและด้านอื่นๆ
           นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการตามมาตรการ 10 รสขม ขานรับนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย 1 ร 2 ส 3 ข 4 ม ได้แก่ ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงในที่คับขัน เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยและใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกเทศกาลสำคัญ จากการรณรงค์สัญจรปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สถิติสะสม 7 วันพบว่า เกิดอุบัติเหตุ 88 ครั้ง บาดเจ็บ 89 ราย เสียชีวิต 10 ราย ขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้สรุปและถอดบทเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทุกอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ เพื่อนำมาสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง
          นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการสรุปและถอดบทเรียนเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในประเด็นสำคัญคือการสร้างด่านครอบครัว ก่อนที่จะถึงด่านชุมชน จุดตรวจรอง จุดตรวจหลักของภาครัฐ เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกครอบครัวมีความห่วงใย และเล็งเห็นความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!