ร้อยเอ็ด-ปั่น ปลูก ป่า ครั้งที่ 1

ร้อยเอ็ด-ปั่น ปลูก ป่า ครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน/อำนวย ระดาบุตร/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

        ปั่น ปลูก ป่า ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ร้อยเอ็ด ปั่น ปลูก ป่า ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว และนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

         พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ โปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพดี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่มีที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงให้ความสำคัญการปลูกป่าในใจคนเป็นแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สำหรับกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกทั้งชายหญิงและเยาวชน จำนวน 250 คน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ พื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ เป็นพื้นที่ ป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพืชพรรณต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีต้นพะยูงจำนวน 1,376 ต้น และไม้พะยูงทุกต้นได้จัดทำหมายเลขทะเบียนไว้แล้ว ในป่าแห่งนี้มีต้นพะยูงขนาดใหญ่ได้รับรางวัลรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีของกระทรวงวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.ร้อยเอ็ด), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด,หน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และชมรมนักปั่นจักรยานทุกชมรมในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร้อยเอ็ด (101) ปั่น ปลูก ปัน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการสืบสานปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชน และชมรมนักปั่นจักรยานทุกชมรม ในการปลูกและดูแลรักษาป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2562 กิจกรรมครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 500 คน


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!