ร้อยเอ็ด-จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงาน

ร้อยเอ็ด-จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงาน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แผนปฎิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพิ่มสมรรถนะให้กับแรงงานนอกระบบ

         เมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการบูรณาการให้ความรู้แรงงานนอกระบบ ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน มีแรงงานนอกระบบเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 250 คน

           นางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 มี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มสมรรถนะให้กับแรงงานนอกระบบทั้งกำลังแรงงานใหม่ แรงงานว่างงาน แรงงานคืนถิ่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและด้อยโอกาส พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานนอกระบบ โดยสามารถรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองเพื่อเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพพัฒนาต่อยอดและยกระดับความเข้มแข็งในชุมชนลดเคลื่อนย้ายแรงงาน และเพื่อจะเพิ่มพูนความรู้ในด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องให้กับแรงงานนอกระบบ

           ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานร้อยเอ็ด ซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ เป็นการฝึกอบรมอาชีพต่อยอดทักษะฝีมือ จำนวน 20 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 400 คน การศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อเรียนรู้การประกอบอาชีพในสถานที่จริงแก่แรงงานนอกระบบ จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอด และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึก รวมทั้งการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาแรงานนอกระบบของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป และให้การ สนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์/การบริการ เพื่อสามารถสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!