ร้อยเอ็ด-จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย

ร้อยเอ็ด-จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

คปภ. ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

          นางนวลจันทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงาน คปภ.ในฐานะหน่วยงานรัฐ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญา แต่ด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีอาสาสมัครประกันภัย เพื่อเป็นเครือข่ายให้กับสำนักงาน โดยสรรหาจากบุคคลทั่วไปในท้องถิ่นที่มีศักยภาพและบทบาทใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย และช่วยเป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำ และช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยที่ผ่านการอบรมความรู้ประกันภัย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความเชื่อมั่นในการนำการประกันภัยไปจัดการความเสี่ยงภัยที่มีได้อย่างเหมาะสม ให้อาสาสมัครประกันภัยช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัยและประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการประกันภัย ให้อาสาสมัครประกันภัยเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับสำนักงาน คปภ. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้องให้กับอาสาสมัครประกันภัย และเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครประกันภัยที่ได้อุทิศตนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
การจัดอบรมในครั้งนี้มีอาสาสมัคร คปภ. เข้าร่วมอบรม จำนวน 110 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!