ประจวบคีรีขันธ์-จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ประจวบคีรีขันธ์-จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักบ้านนอก)  

 จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 62

            วันที่ 2 มี.ค.62 ที่ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆในจังหวัด และสถาบันการศึกษาด้าน วิชาชีพช่างเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียง
            โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พร้อมกับกิจกรรมการมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการมอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแก่สถานประกอบกิจการ

            ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการยกระดับฝีมือให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและช่างฝีมือได้เห็นถึงประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ
           ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ซึ่งช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมือง และของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของคนเรานั้นต้องอาศัยและใช้บริการสิ่งต่างๆที่ได้มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดี และเพียงพอกับความต้องการ
            ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีกล่าวว่า วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีมาตรฐานซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ฉะนั้นมาตรฐานของฝีมือแรงงานจึงเป็นเครื่องมือวัดความสามารถของแรงงานทั้งในความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทำงาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานในด้านสวัสดิการ การได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการนำพาแรงงานไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 ต่อไปด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!