นครปฐม-สมเด็จพระสังฆราชประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

นครปฐม-สมเด็จพระสังฆราชประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพ/ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

   ที่อาคารพระเทพศาสนาพิบาล วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะสงฆ์ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ
   นายเทวัญ ลิปตภัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2545 โดยได้พิจารณาเห็นว่าวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้ายและการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรษา พ.ศ.2559 ดังนั้นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในครั้งนี้เป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง และสามารถกระทำสังฆกรรมได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านพระธรรมวินัย และกฎหมายทุกประการ
    สำหรับการจัดพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ในครั้งนี้ ประกอบด้วยวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ 1 ประจำปี 2562 จำนวน 212 วัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าอาวาส และพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาวัด อันเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!