นครปฐม-โครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

นครปฐม-โครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน (ต่าย มเหศวร)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเทศา
“โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 

      วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณถนนเทศา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเทศา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
       โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมแสดงพลังความสามัคคี ด้วยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเทศา ให้มีความสะอาดสวยงาม
        ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อีกทั้งปลุกจิตสำนึกของประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
         สำหรับถนนเทศา นอกจากกำหนดให้เป็น 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติแล้ว ในปี 2562 จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้ถนนเทศา เป็นถนนปลอดบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
        อีกทั้งเป็นสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ต้นแบบ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ผู้คนรับรู้และนำสู่การปฏิบัติโดยทั่วกันที่จะสูบบุหรี่ในเขตที่กฎหมายกำหนด

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!