นครปฐม-ป.ป.ส.มอบโล่นายกฯประกาศเกียรติคุณหลวงพี่น้ำฝน

นครปฐม-ป.ป.ส.มอบโล่นายกฯประกาศเกียรติคุณหลวงพี่น้ำฝน

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

           ป.ป.ส.มอบโล่นายกฯประกาศเกียรติคุณหลวงพี่น้ำฝน ‘บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562’ ระบุชัดเจนในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างถ่องแท้

             เมื่อวันอังคารที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขหาปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 มอบถวายแด่พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
              โดยมีเนื้อความในโล่ระบุไว้ดังนี้ “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอประกาศเกียรติคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในฐานะบุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ให้ไว้ ณ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562”

               ส่วนเนื้อความในใบประกาศเกียรติคุณ ระบุไว้ดังนี้ “ใบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ มอบแก่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ผู้ที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ในปี 2562 จึงประกาศคุณความดีนี้ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม มอบให้ไว้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562”
                กล่าวสำหรับอัตตะโนประวัติ พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ที่มีความสัมพันธ์และสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ให้แก่ พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม แล้วไซร์นั้น ส่งผลอนันต์ เนื่องเพราะในความเป็นมา จากอดีตสู่ปัจจุบัน พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ที่ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ยึดถือความยุติธรรม และทุ่มเทแรงกายแรงใจต่อต้านยาเสพติดมาทั้งชีวิต อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทุกชั้นวรรณะ โดยเฉพาะงานในด้านสาธารณสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห์ โดยท่านได้เริ่มต้นจากที่วัดไผ่ล้อมเป็นสำคัญ จากนั้นในเวลาต่อมาท่านมุมานะรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด จวบจนได้รับประกาศยกย่องจากจังหวัดนครปฐมให้เป็นวัดแห่งแรกที่ปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริง โดยท่านรณรงค์เริ่มต้นจากการตรวจปัสสาวะพระสงฆ์ทุกรูปภายในวัดและเจ้าหน้าที่วัดทุกคนตลอดทุก 3 เดือน เพื่อค้นหาสารเสพติดและร่วมมือกับหน่วยราชการทำการบำบัดรักษามาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับญาติโยมที่เดินทางเข้ามาในวัดไผ่ล้อมทุกคน ท่านห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มเหล้า ห้ามเสพยาเสพติดทุกประเภทโดยเด็ดขาดเช่นกัน และในแต่ละเดือนท่านจะเอาเดินทางไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อรณรงค์เผยแผ่ธรรมะเชิงรุกต้านภัยยาเสพติด อบรมบรรยายธรรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องจริงจัง รวมถึงนำดนตรีสร้างความสุขต้านภัยยาเสพติดไปแสดงให้นักเรียนนักศึกษาได้ชม เพื่อเป็นกุศโลบายให้เยาวชนสำเหนียกตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างถ่องแท้ และที่สำคัญวงดนตรีสร้างความสุข ที่ส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นดนตรี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนื่องเพราะดีกว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหันสนใจในการเล่นดนตรี ร้องเพลง และด้านการแสดง เป็นต้น อีกทั้งท่านยังตั้งศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขึ้นภายในวัดไผ่ล้อม ตั้งสถานีวิทยุไผ่ล้อมเรดิโอ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงการรังสรรค์แต่งเพลงให้ศิลปินเยาวชนได้ขับร้อง นับเป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงทั้งสิ้น อีกทั้งยังรับกิจนิมนต์ให้ไปบรรยายพิเศษ ภายในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดนครปฐม เป็นประจำทุกรุ่นทุกเดือนอีกด้วย

                   โดยที่ผ่านมา พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ท่านเป็นผู้รังสรรค์โครงการต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดอย่างจริงจังและจริงใจ ปัจจัยและงบประมาณทั้งหมดส่วนใหญ่ท่านใช้ปัจจัยส่วนตัวทั้งสิ้น โดยไม่ได้ไปขอบริจาคจากใคร ท่านทำงานด้านยาเสพติดโดยสืบสานในความเป็นทายาทศิษย์เอกของหลวงพ่อพูล ที่บริบูรณ์ทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ ที่จัดเจนรอบด้าน สานต่องานพัฒนาตามคำสอนของหลวงพ่อพูลทุกประการ ด้วยความกตัญญูกตเวที ที่ทรงคุณค่าอเนกอนันต์ต่อเยาวชนคนของจังหวัดและคนของชาติอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อสร้างสรรค์วัดไผ่ล้อมและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ด้านความจริงใจ และระลึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์อย่างถ่องแท้จริง ทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงส่งผลให้ท่านได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวอีกด้วยเช่นกัน และที่สำคัญเนื่องเพราะท่านเกิดในสลัมที่ดินแดง ท่านเห็นพิษภัยของยาเสพติดมากมายหลายชนิด แต่ท่านก็ผ่านพ้นมาได้ โดยไม่ข้องแวะกับสิ่งพวกนี้เลย จากนั้นท่านได้นำประสบการณ์ทั้งหมดที่ประสบพบเจอ นำมาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้เยาวชนได้เห็นธาตุแท้ของพิษภัยยาเสพติดได้อย่างบริบูรณ์รอบด้านครบวงจร สะท้อนปัญหาสังคมมุมนี้ได้อย่างแยบยลสัมฤทธิ์ผล เยาวชนเลิกยาเสพติดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เป็นการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมได้อย่างชัดเจน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!