Tag: สำนักงานพลังงานจ.สตูล

สตูล-จัดเสาวนาการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน แก้ปัญหาการใช้ไฟฟ้า

admin- กันยายน 29, 2020

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก   พุดทอง                   สส.สตูล จัดเสาวนา การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน แก้ปัญหา การใช้ ไฟฟ้า และลดรายจ่ายของภาคประชนในการใช้พลังงา ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!