นครสวรรค์-สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิขประกันภัย จัดกิจกรรม “ตื่นรู้ พ.ร.บ.ก่อนเป็นผู้ประสบภัย”

นครสวรรค์-สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิขประกันภัย จัดกิจกรรม “ตื่นรู้ พ.ร.บ.ก่อนเป็นผู้ประสบภัย”

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม“ตื่นรู้ พ.ร.บ. ก่อนเป็นผู้ประสบภัย” ตามโครงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทําประกันภัย พ.ร.บ. ของรถจักรยานยนต์ จัด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ณ ห้องประชุมพระบาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลจำนวนรถจักรยานยนต์และสถานะการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ของแต่ละพื้นที่ และรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. รับรู้ถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย อย่างทั่วถึง ผ่านกลไกของเครือข่ายความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!