บุรีรัมย์-จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูแนะแนวและบุคลากรด้านการศึกษา

บุรีรัมย์-จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูแนะแนวและบุคลากรด้านการศึกษา

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โรงเรียนภัทรบพิตร อำภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมขี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินงานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
          ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ละอองทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการอบรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ เป็นแรงงานมีฝีมือก่อนเข้าสู่ตลาแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงาน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนวและบุคลากรด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามปฏิทินการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 347โรงเรียน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดเตรียมตำแหน่งงานว่าง ช่องทางการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อรองรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม และติดตาม การบรรจุงาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2567 การประชุมชี้แจงโครงการ ฯในวันนี้ เป็นการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรม ปฏิทินการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ การสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกนักเรียน ระเบียบ หลักเกณฑ์ การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก และเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่นักเรียนและ สิทธิประโยชน์ภายหลังการอบรมและการทำงาน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 347 แห่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!