แพร่-จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

แพร่-จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ภาพ/ข่าว:ธีระพล คุ้มสุข

เกษตรแพร่ จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

        วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น เทศบาลตำบลสูงเม่น จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ไร่นาสวนผสม “น้ำครึ่งแก้ว” อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

        นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ประธานเปิดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตกล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็นเมืองเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจหลักสำคัญ ได้แก่ ข้าว และข้าวโพด มีพื้นที่ปลูกรวมกันกว่า 600,000 ไร่ บางพื้นที่ทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ทำให้ดินเสื่อมสภาพ ต้นทุนการผลิตสูง กรณีข้าว ต้นทุนเฉลี่ย 4,944 บาท/ไร่ ข้าวโพด ต้นทุนเฉลี่ย 5,545 บาท/ไร่ ในการที่จังหวัดแพร่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา “แพร่เมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย” มติ ครม.สัญจร จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 การเกษตรถือว่ามีความสำคัญ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการผลิตดังกล่าว รวมถึงผลผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย การจัดงานวันนี้ จะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด คือ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกรรวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่

          นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในพื้นที่ ไร่นาสวนผสม “น้ำครึ่งแก้ว” ครั้งนี้ เป็นแปลงเกษตรกรต้นแบบที่เกษตรกรดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในแปลงไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี แต่ได้ผลผลิตข้าวไร่ละ 1,000 กิโลกรัม ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์บริหารจัดการ ใช้มูลสุกรในการผลิตแก๊สชีวภาพ ปลูกปอเทืองพืชคลุมดินจำหน่าย และเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงปลูกผักอินทรีย์ เลี้ยงปลาจำหน่ายในพื้นที่ สร้างรายได้ทุกวัน การจัดงานวันนี้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 6 สถานี ได้แก่ 1) การตรวจวิเคราะห์ดินและผสมปุ๋ย 2) การตรวจสารพิษตกค้างในผัก 3) การตรวจสารพิษตกค้างในเลือด 4) การผลิตสารชีวภัณฑ์ 5) การทำปุ๋ยหมัก+น้ำหมัก และ 6) ตลาดนัดสีเขียว ซึ่งจะให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้มาร่วมงานไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!