อยุธยา-โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

อยุธยา-โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

        จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

        เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
         พระนครศรีอยุธยา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจ้าปี 2562 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลโดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม
           แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้าเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงถือโอกาสนี ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ้าจังหวัด ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการน ้าพระทัยพระราชทานฯ เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นความส้าคัญของผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 181 คน ที่มีทั้ง ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุที่พิการ ป่วยติดเตียง มีภาวะหลงลืม ผู้สูงอายุยากไร้ไร้ที่พึ่งพิง ที่เป็นกลุ่มคนที่ทางจังหวัด จะต้องให้การดูแล
           ส่งเสริม สนับสนุน ให้สามารถด้ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ไม่เป็นภาระ ของสังคม จึงได้เลือกที่จะจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ และการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้สุงอายุทั้งหมดอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!